CIVITAS Beograd

 • Print

Projekat Prvog poziva CIVITAS Fonda za aktivnosti: BEOGRAD - Imati inspiraciju bavi se Prvim stepenom prenošenja znanja, u skladu sa metodologijom CIVITAS CAPITAL projekta, u okviru koga je koncipiran kao potprojekat.

Tematska oblast kojom se Projekat BEOGRAD bavi je Integrativno planiranje, odnosno planiranje održive urbane mobilnosti (POUM), a proces prenošenja znanja će se sprovoditi kroz tri komponente. To su:

 1. Radionica na temu planiranja održive urbane mobilnosti u Beogradu (septembar 2014);
 2. Studentski konkurs za pisane radove sa nagradama (septembar - novembar 2014);
 3. Priprema materijala za komunikaciju i diseminaciju znanja - edukativne publikacije (avgust - novembar 2014).

Svrha ovih aktivnosti je da se istraže principi planiranja održive urbane mobilnosti i da se upoznaju primeri dobre prakse koji bi se mogli primeniti u Beogradu, ali i u drugim gradovima i naseljenim mestima u Srbiji, kroz učešće različitih zainteresovanih strana: istraživača, međunarodnih eksperata, lokalnih donosilaca odluka, zaposlenih u javnom sektoru, ali i civilnog društva. Informacije i znanja koja se steknu i prenesu tokom sprovođenja projekta treba pre svega da budu alat za rad planera, sprovodilaca planova i predstavnika uprave na lokalnom nivou.

 

 

 

Predviđeni pozitvni efekti projekta su podizanje svesti i unapređenje znanja o karakteristikama planiranja održive urbane mobilnosti, kao što su:

 • participativni pristup, tj. učešće javnosti u planiranju;
 • balansiran i pravičan društveni razvoj;
 • kvalitet životne sredine i ekonomski razvoj;
 • integrativni pristup u kreiranju javnih politika, kroz saradnju između sektora, između različith nivoa vlasti, ali i između susednih oblasti istog nivoa vlasti (jedinica lokalne samouprave), po geografskoj bliskosti;
 • fokus na ostvarivanju merljivih ciljeva;
 • pregled troškova i koristi od saobraćaja;
 • razvijanje i primena adekvatne metodologije.

 

Izvor: Video je publikovan u okviru Eltis Urban Mobility Observatory projekta Evropske komisije.

 

Tokom projekta BEOGRAD - Imati inspiraciju, ostvariće se saradnja sa CIVITAS Demonstracionim gradom Ljubljanom. Iskustva Ljubljane će Beogradu preneti prostorni planer dr Aljaž Plevnik, zaposlen u Urbanističkom institutu Republike Slovenije, i Vladimir Babić, gradski koordinator projekta CIVITAS Elan za Ljubljanu (2008-2012) i regionalni koordinator mreže CIVINET Slovenija & Hrvatska (2013-2016).

Projektni predlog za BEOGRAD - Imati inspiraciju možete pogledati ovde.

 

RADIONICA

Radionica na temu planiranja održive urbane mobilnosti se organizuje u saradnji Centra za eksperimente i urbane studije – CEUS sa Programon UN za razvoj (UNDP Serbia), u okviru seminara „Održiva urbana mobilnost“, u petak, 19. septembra 2014. godine, od 9 do 16 časova u Gradskoj upravi Grada Beograda (velika sala), Trg Nikole Pašića 6.

Seminar predstavlja jednu od aktivnosti u okviru obeležavanja Evropske nedelje mobilnosti (ENM) 2014. godine.

Na seminaru će biti predstavljeni najvažniji rezultati UNDP/GEF projekta „Podrška održivom saobraćaju u gradu Beogradu“, koncept „CIVITAS Beograd – imati inspiraciju“ projekta, kao i realizovane i planirane aktivnosti ključnih institucija koje doprinose održivom razvoju Beograda, saobraćajne mere sprovedene kroz međunarodne projekte u regionu, ali i aktuelni pozivi za projekte i mogućnosti za finansiranje budućih aktivnosti i inicijativa.

Pozivno pismo (PDF)

Svrha same Radionice je da se predstavi POUM koncept svim lokalnim akterima, da se informišu zainteresovane strane o prethodnim i budućim aktivnostima u Beogradu (Smartplan, Prva faza SUTP-a, Studija javnog prevoza i koncept Strategije razvoja saobraćaja grada Beograda), da se predstave iskustva gradova iz regiona (Ljubljana, Nova Gorica, Zagreb, Koprivnica, itd) i da se otvori diskusija o potrebama Beograda, o ulogama i odgovornostima pojedinačnih institucija, ali i o inicijativama u drugim gradovima i naseljenim mestima u Srbiji.

Radionica treba da pomogne u pripremi predloga za dalji razvoj Plana održive urbane mobilnosti Beograda, odnosno za integrisanje principa POUM u dokumente koji su u razvoju, kao i da pruži smernice za strateško planiranje saobraćaja u drugim gradovima u Srbiji.

Seminar će trajati od 9 do 16 časova, a sama Radionica će biti u drugom bloku seminara, od 13 do 16 časova, formatirana u dva bloka predavanja i diskusija.

Program (PDF)

Na događaj su pozvani predstavnici različitih sektora i brojnih institucija: predstavnici Gradske uprave - Sekretarijat za saobraćaj, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i Agencija za investicije i stanovanje, zatim predstavnici javnih komunalnih preduzeća - Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd", "Parking servis" i "Beograd put", kao i predstavnici ostalih preduzeća i organizacija - "Urbanistički zavod Beograda", "Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda", predstavnici akademije i organizacija građanskog društva - SKGO, IZUM, Beociklizacija... kao i predstavnici drugih gradskih i opštinskih uprava iz Srbije koje su prethodno pokazale interesovanje za ovu temu. Više o radionici...

 

KONKURS

U okviru sprovođenja projekta CIVITAS Fonda za aktovnosti: Beograd – Imati inspiraciju, koji sufinansira Evropska komisija kroz projekat CIVITAS CAPITAL, Centar za eksperimente i urbane studije  - CEUS raspisuje Studentski konkurs za pisane radove sa nagradama: “Planiranje održive urbane mobilnosti - mogućnost primene evropskih primera dobre prakse u gradovima Srbije”

Od studenata se očekuje da prikažu poznavanje koncepta planiranje održive urbane mobilnosti, da izaberu jedan primer dobre primene principa planiranje održive urbane mobilnosti, odnosno dobar primer sprovođenja održivih saobraćajnih mera i politika u gradu u Evropi, da ga izanaliziraju i objasne, a da zatim pokušaju da predlože primenu analognih principa i mera u nekom od gradova Srbije. 

Nagrade za najbolje radove su stipendije autorima radova sa najvećim brojem poena i to: pet novčanih nagrada u vrednosti od 30.000,00 dinara, u formi studentske stipendije u tri mesečne rate.

Tročlani žiri, imenovan od strane CEUS-a, ocenjivaće pristigle radove u skladu sa evaluacionim obrascem koji je sastavni deo ovog raspisa i izabraće najuspešnije radove na zadatu temu. Žiri će činiti jedan predstavnik Gradske uprave Grada Beograda, predstavnik akademije i predstavnik organizatora (CEUS).

Konkursni poster

Konkurs je otvoren od utorka, 16. septembra, za studente saobraćaja, prostornog plamiranja, urbanizma i arhitekture.

Radovi se pišu isključivo individualno, a ne postoji ograničenje u broju radova koji se podnose na konkurs od strane jednog učesnika.

Rok za prijavljivanje autora: petak, 10. oktobar 2014. godine.

Rok za predaju radova: ponedeljak, 10. novembar 2014. godine u 16:00 časova.

Projave za konkurs i predaja radova se sprovodi isključivo elektornskim putem, slanjem emaila na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Radovi se pišu na srpskom jeziku i treba da budu dužine od oko 1000 reči. Uz radove se predaje i apstrakt, dužine od oko 200 reči, na srpskom i engleskom jeziku.

Više o konkursu...

 

INFORMACIONI I EDUKATIVNI MATERIJALI

U okviru projekta pripremljena je kratka Brošura Radionice, a biće pripremljen i Katalog i Završni izveštaj projekta. Nagrađeni studentski radovi će biti predstavljeni u navedenim publikacijama, kao i na sajtu organizatora.