Konkurs

U okviru sprovođenja projekta CIVITAS Fonda za aktovnosti: Beograd – Imati inspiraciju,

koji sufinansira Evropska komisija kroz projekat CIVITAS CAPITAL,

Centar za eksperimente i urbane studije  - CEUS raspisuje

 

Studentski konkurs za pisane radove sa nagradama:

Planiranje održive urbane mobilnosti -

mogućnost primene evropskih primera dobre prakse u gradovima Srbije”

 

Tema konkursnih radova

Od studenata se očekuje da prikažu poznavanje koncepta planiranje održive urbane mobilnosti (http://www.eltis.org/mobility-plans), da izaberu jedan primer dobre primene principa planiranje održive urbane mobilnosti, odnosno dobar primer sprovođenja održivih saobraćajnih mera i politika u gradu u Evropi, da ga izanaliziraju i objasne, a da zatim pokušaju da predlože primenu analognih principa i mera u nekom od gradova Srbije. 

Za upoznavanje sa dobrim primerima evropske prakse može se koristiti website: http://www.eltis.org, a posebno deo koji se odnosi na studije slučaja, po temama (http://www.eltis.org/discover/case-studies).

Inovativne saobraćajne mere mogu se odnositi na promovisanje životnog stila koji ne zavisi od automobila (podizanje udela nemotorizovanog saobraćaja u vidovnoj raspodeli saobraćaja u gradskom okruženju), unapređenje javnog gradskog prevoza, razvoj strategija upravljanja saobraćajnim potrebama, menadžment mobilnošću i podizanje svesti putnika, unapređenje bezbednosti u saobraćaju, logistiku teretnog saobraćaja u gradu, informacione sisteme i servise, korišćenje čistih goriva i vozila sa malom emisijom ugljen-dioksida, itd.

 

Izvor: Video je publikovan u okviru Eltis Urban Mobility Observatory projekta Evropske komisije.

 

Nagrade

Nagrade za najbolje radove su stipendije autorima radova sa najvećim brojem poena i to: pet novčanih nagrada u vrednosti od 30.000,00 dinara, u formi studentske stipendije u tri mesečne rate.

 

Ocenjivanje

Tročlani žiri, imenovan od strane CEUS-a, ocenjivaće pristigle radove u skladu sa evaluacionim obrascem koji je sastavni deo ovog raspisa i izabraće najuspešnije radove na zadatu temu.

Žiri će činiti:

  1. Predstavnik Gradske uprave Grada Beograda;
  2. Predstavnik akademije;
  3. Predstavnik organizatora – Centra za eksperimente i urbane studije.

 

Terminski plan, uslovi i predaja radova

Konkurs je otvoren od utorka, 16. septembra, za studente saobraćaja, prostornog plamiranja, urbanizma i arhitekture, koji se pridržavaju navedenih pravila za učestvovanje.

Radovi se pišu isključivo individualno, a ne postoji ograničenje u broju radova koji se podnose na konkurs od strane jednog učesnika.

Rok za prijavljivanje autora: ponedeljak, 20. oktobar 2014. godine na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Rok za predaju radova: ponedeljak, 10. novembar 2014. godine u 16:00 časova. Radovi poslati nakon navedenog roka neće se razmatrati kao učesnici na konkursu.

Radovi se predaju isključivo elektornskim putem, slanjem na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Uz rad, nepohodno je poslati potpisanu konkursnu prijavu, koja čini sastavni deo ovog raspisa, kao i overenu potvrdu o studiranju, ne stariju od 60 dana.

 

Format radova

Radovi se pišu na srpskom jeziku i treba da budu dužine od oko 1000 reči. Uz radove se predaje i apstrakt, dužine od oko 200 reči, na srpskom i engleskom jeziku.

Obrazac za format rada (PDF)

Konkursna prijava (PDF)

 

 

Evaluacioni obrazac

Radovi, odnosno studentske ideje i predlozi, biće vrednovani na osnovu sledećih kriterijuma :

 

 

Kriterijum

Ocena (1-5 poena)

Značaj kriterijuma

1.

Demonstracija razumevanja principa planiranja održive urbane mobilnosti

 

15%

2.

Kvalitet objašnjenja primera dobre prakse odabranog grada u Evropi

 

20%

3.

Analitičko i kritičko promišljanje primene odabranog primera u gradu u Srbiji (opis postojećeg stanja i ideje za sprovođenje)

 

30%

4.

Sintezni pristup i davanje preporuka (kako prevazići potencijalne problem – legislativne, prostorne, tehničke, ekonomske…)

 

25%

5.

Kvalitet akademskog pisanja

 

10%

 

Objavljivanje liste pobedničkih radova

Spisak nagrađenih radova biće objavljen u ponedeljak, 17. novembra, na ovoj webstranici.

Odluka o stipendiranju nagrađenih studenata će se doneti do petka, 21. novembra.

Kompletna isplata nagrada će biti obavljene do kraja januara 2015. godine.

 

Publikovanje apstrakata radova

Apstrakti nagrađenih radova će biti publikovani u Katalogu i Završnom izveštaju projekta, odnosno koristiće se u edukativne i promotivne svrhe. Nagrađeni učesnici će se biti predstavljeni u navedenim publikacijama i na sajtu organizatora sa apstraktima svojih radova, imenima i drugima profesionalnim i ličnim detaljima, u skladu sa podacima sadržanim u prijavama za konkurs, bez posebne naknade.

 

Opšte odredbe

Organizator zadržava pravo da promeni datum objavljivanja rezultata konkursa.

Potpisivanjem prijave za učešće na CEUS 2014 Studentskom konkursu za pisane radove sa nagradama, učesnik konkursa se obavezuje da ćе se pridržavati svih gore navedenih pravila i uslova konkursa.

 

 

Izveštaj o žiriranju studentskih radova prijavljenih na konkurs

Planiranje održive urbane mobilnosti -

mogućnost primene evropskih primera dobre prakse u gradovima Srbije”

 

Za studentski konkurs “Planiranje održive urbane mobilnosti - mogućnost primene evropskih primera dobre prakse u gradovima Srbije” registrovalo se 33 studenta. Do 10. novembra svoje radove, sa konkursnom prijavom i potvrdom o studiranju, poslalo je 17 studenata. Od njih je jedan student poslao dva rada. Na konkursu su učestvovali studenti sa dva univerziteta i četiri fakulteta, svih stepena visokog obrazovanja:

-       osam studenata Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (četiri studenta osnovnih studija, tri studenta master studija i jedan student doktorskih studija);

-       šest studenata Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (jedan student osnovnih studija, četiri studenta master studija i jedan student doktorskih studija);

-       dva studenta Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (jedan student master studija i jedan student doktorskih studija);

-       jedan student doktorskih studija Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

 

Žiri je ocenjivao radove u sledećem sastavu:

  1. Predstavnik Gradske uprave Grada Beograda: Goran Radulović, Pomoćnik direktora Agencije za investicije i stanovanje - koordinator ažuriranja saobraćajnog master plana Beograda (Smart Plan-a);
  2. Predstavnik akademije: (objedinjenom ocenom) dekan Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Branimir Stanić i ass. mr Ana Trpković;
  3. Predstavnik organizatora – Centra za eksperimente i urbane studije: (objedinjenom ocenom) Marija Martinović i Ana Mitić.

Žiri je ocenjivao radove u skladu sa evaluacionim obrascem, a ukupna ocena svakog rada predstavlja prosek ocena predstavnika Gradske uprave Grada Beograda, predstavnika akademije i predstavnika organizatora.

 

Pet najbolje ocenjenih radova, sa imenima autora i ukupnim ocenama, jesu:

-       ANALIZA POTENCIJALA BICIKLISTIČKOG SAOBRAĆAJA U BEOGRADU, rad Dragiše Gligorijevića, studenta I godine master studija Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (4,67 poena);

-       BICIKLISTI U TRAKAMA NAMENJENIM VOZILIMA JAVNOG PREVOZA: PRIMER BUDIMPEŠTE, rad Ognjena Drče, studenta I godine master studija Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (4,45 poena);

-       PLANIRANJE ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI NOVOIZGRAĐENIH STAMBENIH KOMPLEKSA NA OBODU GRADA, rad Aleksandre Đorđević, studenta I godine doktorskih studija Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (4,42 poena);

-       KLJUČNE PROMENE DOLAZE SA UNIVERZITETA: PRIMER BELGIJSKOG GRADA GENTA, rad Vladimira Mrkajića, studenta III godine doktorskih studija inženjerstva zaštite životne sredine Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (4,23 poena);

-       CITY LOGISTIKA BEOGRADA, rad Miloša Maslovarića, studenta I godine master studija Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (3,90 poena).

 

Organizator konkursa će, nakon prijema originalne dokumentacije autora najbolje ocenjenih radova, i formalno doneti Odluku o dodeli stipendija, na osnovu koje će nagrađenim studentima biti isplaćena prva rata stipendije do kraja meseca novembra 2014. godine.

Iz tehničkih razloga, rok za podnošenje originalne dokumentacije je odložen do 25. novembra 2014. godine. Ukoliko nagrađeni studenti do tada ne podnesu originalnu dokumentaciju organizatoru, gube pravo stipendiranja, a to pravo se prenosi na sledeće rangirane studente sa Liste ocena.

Originalna dokumentacija se podnosi poštom na adresu CEUS-a do ponedeljka, 24.11.2014. godine, ili lično u utorak, 25.11.2014. godine, u terminu koji će nagrađenim studentima biti naknadno javljen email-om i telefonom.

 

Tabelarni prikaz Liste ocena

 

Svaki učesnik konkursa može, na pismeni zahtev upućen email-om na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 21. novembra, dobiti detaljan prikaz svojih ocena (po svakom kriterijumu, od strane svakog člana žirija), kao i kratak tekstualni komentar žirija do 28. novembra.   

Za sva dodatna pitanja takođe se možete obratiti na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .